मेरो राति किन यति धेरै चिलाउछ बुझ्नु सकी राको छुइन !

मेरो राति किन यति धेरै चिलाउछ बुझ्नु सकी राको छुइन !

मेरो राति किन यति धेरै चिलाउछ बुझ्नु सकी राको छुइन !

मेरो राति किन यति धेरै चिलाउछ बुझ्नु सकी

राको छुइन ! मेरो राति किन यति धेरै चिलाउछ

बुझ्नु सकी राको छुइन !  मेरो राति किन यति

धेरै चिलाउछ बुझ्नु सकी राको छुइन !  मेरो राति

किन यति धेरै चिलाउछ बुझ्नु सकी राको छुइन !

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account