विवाह अगाडि याै-न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका..जानिराखाै !

विवाह अगाडि याै-न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका..जानिराखाै !

विवाह अगाडि याै-न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका..जानिराखाै !

याै’न जीवन कुनै पनि स’ म्ब’न्धमा ठूलो ब’द’लाव भएर आउँछ।इ’ मो’सनका साथै जो’डीबीच’को स’म्ब’ न्धलाई समेत प्रभा’वित पार्छ।तर,

 

यसको अ’सर यसैमा अ’न्त्य हुँदैन।यसले महिलाको इ’ मोस’नका साथै व्यव’हारमा पनि परि’वर्तन आउँछ।यो अस’र केही सम’यका लागि

 

न’भएर विस्तारै विस्ता’रै व्यक्ति’त्वमा समेत अ’सर पार्छ।आत्मवि’श्वास याै न सम्ब’न्धको सुरुवातपछि महि’लाहरू आफ्नो श’रीरलाईलि’एर आ’

 

त्मवि’ श्वा’स पनि ब’ढ्छ। याै’नसा’थीले म’हिलाका हरेक कुरालाई प्रे’म गरेमा महि’लामा बढी आत्म’विश्वास पै’दा हु’न्छ।स्त’ न को फ’र्म र

 

आका’र याै’’ न सम्ब”न्धपछि म’हिलाको स्त’’नको आका’र ब’ढ्न थाल्छ। यस्तो ह’ र्मो’नमा आउने परि’वर्तनका कार’ण हुन्छ।तर, सबैमा य’स्तो

 

हुन्छ भन्ने हो’इन। याै’न सम्ब’न्धका क्र’ममा स्त’नले निश्चि’त आकार’ र स्था’न लिन्छ। तर, यो क्र’म सधैँका लागि नभएर याै’ न सम्ब’न्धपछि

 

मानसिक प’रिवर्तन भएसँगै यो हराउँछ।याै’ नी’मा प’रिवर्तन याै’’ न क्रिया’कलाप’को सुरुवात’पछि म’हिलाले याै’’ नी’मा प’रिवर्तन भएको

 

मह’सुस गर्छन्। याै’ न स’म्बन्धका कारण हुने ब’डी रि’या’ क्सन’का कारण यस्तो हुन्छ। त्यसैले’ याै’न सम्ब’न्धमा प्र’वेश गरेका म’हिलाहरू

 

आफ्नो’ याै’ न’ साथी’को विषयमा भाव’नात्मक रूप’मा बढी’ संवे’ द’न’ शील’ बन्छन्।

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account